Regulamin

I. Definicje
Sprzedawca – Mobilki GSM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 593519, adres: Czyżów 47, 32-420 Gdów;
Klient – oznacza klienta składającego zamówienie na stronie internetowej www.mobilkigsm.pl
Strona internetowa sprzedawcy – strona www.mobilkigsm.pl;
Warunki – oznacza niniejsze warunki;
Gwarancja Mobilki GSM Sp. z o.o. Sp. k. – oznacza gwarancję udzielaną przez Mobilki GSM Sp. z o.o. Sp. k.;
Dzień – oznacza dzień roboczy. Weekendy i dni ustawowo wolne od pracy nie są uważane za dni robocze;
FMI – oznacza funkcję Find My iPhone (Znajdź mój iPhone) w telefonach iPhone firmy Apple;
IMEI – oznacza International Mobile Equipment Identity (międzynarodowy identyfikator urządzenia mobilnego).
II. Klient
1) Złożenie zamówienia na stronie internetowej Sprzedawcy,  jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków. Podczas składania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania pełnych danych kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy i adres wysyłki, aktywny numer telefonu i adres e-mail. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność informacji, które podaje Sprzedawcy, oraz za wszelkie koszty spowodowane podaniem nieprawidłowych danych kontaktowych.
2) Składając zamówienie na stronie internetowej Sprzedawcy , Klient potwierdza, że jest w wieku uprawniającym go do złożenia zamówienia na stronie internetowej Sprzedawcy oraz przestrzegania niniejszych Warunków.
3) Dane Klienta są przechowywane w rejestrze klientów Sprzedawcy i są używane do utrzymywania relacji z klientami i zarządzania nimi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności Sprzedawcy, która jest dostępna na stronie internetowej Sprzedawcy.
III. Produkty
1) Sprzedawca zajmuje się sprzedażą nowych, używanych oraz powystawowych telefonów komórkowych. Przed wprowadzeniem do obrotu telefony komórkowe są sprawdzane przez specjalistów Sprzedawcy. Sprzedawca klasyfikuje telefony komórkowe, uwzględniając ich stan. Składając zamówienie, klient wybiera model, kolor, pojemność pamięci i stan telefonu komórkowego, który chce kupić. Telefony komórkowe są używane, więc Sprzedawca nie może zagwarantować, że oryginalny stopień odporności na zachlapania, kurz i wodę (certyfikat IP67 lub IP68) pozostaje zachowany.
2) Zakres usług oferowany przez Sklep Sprzedawcy obejmuje również sprzedaż akcesoriów do telefonów komórkowych, widniejących odpowiednio w kategorii Akcesoria.
IV. Ceny
1)Telefony komórkowe są sprzedawane w systemie VAT marża. Ceny produktów nie zawierają opłat za dostawę. Koszt dostawy jest wyraźnie wskazany przed złożeniem zamówienia i zależy od wybranego sposobu dostawy.
2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku wyraźnego i istotnego błędu w cenie. Dotyczy to ewentualnego błędu w cenie w przypadku, gdy cena produktu odbiega tak znacząco i wyraźnie od normalnego poziomu cen produktu, że przeciętny konsument zrozumiałby, że jest to faktycznie błąd.
V. Dostawy
1) Aktualną listę z wyszczególnieniem sposobów wysyłki można znaleźć na stronie internetowej. Podczas składania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych informacji umożliwiających realizację dostawy, takich jak adres i numer telefonu w odpowiednim formacie.
2)Czas realizacji zamówienia wynosi średnio 1–2 dni roboczych od dostarczenia Klientowi automatycznego potwierdzenia zamówienia. 
3) Czas wysyłki za pośrednictwem firm kurierskich wynosi zwykle 1–3 dni roboczych i jest niezależny od Sprzedającego. 
4) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie będące poza uzasadnioną kontrolą, w tym m.in. za nieprawidłowe informacje przekazane przez Klienta podczas składania zamówienia, strajki, warunki pogodowe, epidemie, kwarantanny lub niedobór paliwa transportowego, energii lub siły roboczej.
5) W przypadku otrzymania niewłaściwego lub uszkodzonego produktu należy poinformować o tym w ciągu 72 godzin od otrzymania produktów. Zastrzegamy sobie prawo do żądania dodatkowej płatności za zwrot niewłaściwych lub uszkodzonych produktów, do których uszkodzenia doszło nie z naszej winy.
VI. Zwroty
1)Klientowi przysługuje ustawowe prawo do zwrotu w ciągu 14 dni kalendarzowych. 
2) Sprzedawca gwarantuje pełny zwrot kosztów za wszystkie zwrócone produkty, pod warunkiem, że produkty te zostaną zwrócone w takim samym stanie, w jakim zostały dostarczone. 
3) Jeśli produkty uległy uszkodzeniu w jakikolwiek sposób, firma zwróci takie produkty Klientowi lub zaoferuje odpłatną usługę naprawy.
4) Sprzedawca dokona zwrotu kosztów, stosując tę samą metodę płatności, która została wykorzystana do dokonania płatności w najszybszym możliwym terminie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania produktów. W niektórych przypadkach, np. z powodu dni ustawowo wolnych od pracy lub z innych powodów, proces zwrotu może potrwać dłużej. 
5) Jeśli firma nie może skorzystać z tej samej metody płatności do dokonania zwrotu, płatność zostanie dokonana inną metodą płatności.
6)Przed wysłaniem produktów do zwrotu Klient jest zobowiązany do zapakowania produktów, odpowiednio je zabezpieczając. Produkty należy przesłać na nasz adres za pośrednictwem usługi dostawy i w sposób określony w instrukcjach. 
7)Klient jest odpowiedzialny za produkty do momentu ich dostarczenia do Sprzedawcy.
8) W celu dokonania zwrotu produktów należy wypełnić formularz zwrotu dostępny tutaj. Przed wysłaniem telefonu do firmy należy upewnić się, że funkcja Znajdź mój iPhone (FMI) została wyłączona w telefonie. 
9) Jeśli funkcja FMI jest włączona w chwili odbioru przez firmę, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat za dostawę lub koszty obsługi. Ponadto może dojść do opóźnienia w dokonaniu zwrotu ze względu na włączoną funkcję FMI.
VII. Odpowiedzialność za wady. Reklamacja.
1) Reklamacji może podlegać towar, jak również proces składania zamówienia oraz płatności czy świadczenia usług. 
2) Należy niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o wykryciu usterek w produktach, które istniały w momencie otrzymania produktów i nie zostały spowodowane niewłaściwym postępowaniem z produktami. 
3) Powiadomienia należy dokonać poprzez wiadomość e-mail sklep@mobilki-gsm.pl opisując na czym polega wada, kiedy został zakupiony telefon, oraz podając numer zamówienia. Po powiadomieniu nas i otrzymaniu instrukcji postępowania wadliwy produkt należy przesłać na nasz adres, korzystając z usługi dostawy, oraz w sposób określony w instrukcjach w rozsądnym terminie.
4) W przypadku otrzymania produktu niezgodnego ze specyfikacją, należy poinformować nas o tym w ciągu trzech (3) dni od otrzymania produktu.
5) Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych usterek produktów i proces ten może potrwać ok. 3–5 dni roboczych, zanim nastąpi ewentualny zwrot.
6) Czas rozpatrzenie reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych. W szczególnych przypadkach, wymagających specjalistycznej diagnozy usterki, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni kalendarzowych.
VIII. Gwarancja Mobilki GSM 
1) Mobilki GSM Sp. z o.o. Sp. k. udziela 12-miesięcznej gwarancji na wszystkie telefony. Wszelkie wykryte usterki objęte gwarancją zostaną usunięte przez firmę Mobilki GSM Sp. z o.o. Sp. K. Warunki gwarancji odrębnie określają przypadki, które nie są objęte gwarancją.
2) Okres ważności gwarancji wynosi 12 miesięcy, począwszy od daty zakupu. Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami gwarancji telefonu.
3) Nie ponosimy odpowiedzialności za usterki spowodowane przez Klienta. Obejmuje to np. fizyczne uszkodzenie telefonu, korzystanie z telefonu niezgodnie z instrukcją obsługi lub inne zaniedbania.
4) W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
 • Normalne zużycie telefonu i baterii nie jest objęte gwarancją;
 • Rozbicie lub pęknięcie ekranu nie jest objęte gwarancją;
 • Usuwanie wirusów lub innego złośliwego oprogramowania z telefonu nie jest objęte gwarancją;
 • Uszkodzenie telefonu spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi lub niewłaściwym lub nietypowym użytkowaniem telefonu nie jest objęte gwarancją;
 • Fizyczne otwarcie telefonu spowoduje unieważnienie gwarancji;
 • Uszkodzenie telefonu podczas wysyłki z powodu niedbalstwa po stronie Klienta nie jest objęte gwarancją. Klient odpowiada za prawidłowe zapakowanie telefonu do wysyłki;
 • Gwarancja traci ważność, jeśli numer seryjny telefonu lub IMEI zostały usunięte lub są nieczytelne z innego powodu;
 • Inne pośrednie lub czysto finansowe szkody spowodowane uszkodzeniem telefonu, takie jak zniszczenie lub uszkodzenie plików danych, nie są objęte gwarancją;
 • Gwarancja traci ważność, jeśli szybka/przycisk home telefonu/aparat/inne funkcje są uszkodzone na przykład z powodu niewłaściwego lub nietypowego użytkowania, takiego jak upuszczenie telefonu lub uderzenie telefonem w przedmiot;
 • Gwarancja traci ważność, jeśli telefon zakupiony od Mobilki GSM Sp. z o.o. Sp. K. został naprawiony przez samego klienta lub osobę trzecie;
 • Gwarancja traci ważność, jeśli telefon jest wygięty, uszkodzony na skutek zalania wodą lub jeśli jakiekolwiek funkcje nie działają z powodu niewłaściwego użytkowania, takiego jak upuszczenie telefonu, zalanie, zabrudzenie lub uderzenie telefonem w przedmiot.
 • Naprawianie telefonu w innym serwisie niż wskazany przez sprzedawcę, powoduje utratę gwarancji.
IX. Proces naprawy
1) Klient odpowiada za wykonanie kopii zapasowej plików w telefonie przed wysłaniem go do naprawy.
2) Przed wysłaniem telefonu Klient jest zobowiązany do zapakowania telefonu, odpowiednio go zabezpieczając.
3 ) Telefon należy przesłać na nasz adres za pośrednictwem usługi dostawy i w sposób określony w instrukcji zamieszczonej w zakładce Pomoc – Zwrot.
4) Klient jest odpowiedzialny za telefon do momentu jego dostarczenia do firmy.
5)Przed wysłaniem telefonu do firmy należy upewnić się, że funkcja Znajdź mój iPhone (FMI) została wyłączona w telefonie. Mobilki GSM Sp. z o.o. Sp. K. nie może naprawić telefonu ani zaoferować urządzenia zastępczego, gdy funkcja FMI w telefonie jest włączona.
6) Wykryta usterka zostanie naprawiona przez nasz serwis naprawczy. Jeśli części zamienne są trudnodostępne, nieproporcjonalnie kosztowne lub okazuje się, że naprawa telefonu byłaby nieopłacalna, dany telefon zostanie zastąpiony innym urządzeniem tego samego modelu i w takim samym stanie. Stan telefonu zastępczego będzie zgodny ze stanem telefonu odesłanego do firmy pod kątem naprawy gwarancyjnej.
7) Naprawy gwarancyjne są dokonywane średnio w ciągu zaledwie 7 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia do naszego punktu. W niektórych przypadkach, np. z powodu dni ustawowo wolnych od pracy lub z innych powodów, proces naprawy może potrwać dłużej.
8) W celu naprawy telefonu w rozsądnym terminie należy również uwzględnić jakość telefonu, dostępność części zamiennych, wielkość i zakres usterki lub inne specjalne właściwości techniczne.
9) Mobilki GSM Sp. z o.o. Sp. k. może zgodzić się na obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy, jeśli naprawa jest nieopłacalna, usterka jest minimalna lub jeśli nie ma możliwości naprawy telefonu.
10) Mobilki GSM Sp. z o.o. Sp. k. oferuje odpłatne usługi naprawy w przypadkach, gdy gwarancja wygasła lub straciła ważność. W takich przypadkach zaoferujemy bezpłatną diagnostykę usterki i oszacujemy koszty naprawy. W przypadku, gdy gwarancja straciła ważność, a telefon jest naprawiany odpłatnie, wymienione części telefonu są objęte 3-miesięczną gwarancją.
11) Klient może zażądać oficjalnego zaświadczenia od firmy, dotyczącego szczegółów wymaganej naprawy celem przedłożenia do ubezpieczyciela.
X. Ograniczona odpowiedzialność
1) Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności firmy dotyczącej kwestii, w odniesieniu do których ograniczenie lub wyłączenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.
2) Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty pośrednie, które są skutkiem ubocznym głównej straty lub szkody, na przykład utratę zysków lub utratę możliwości; lub za niedostarczenie produktów lub niewywiązanie się z innych naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, w przypadku gdy jest to spowodowane zdarzeniem będącym poza naszą kontrolą, takim jak m.in. pożar, powódź, burza, zamieszki, zamieszki, niepokoje społeczne, wojna, wypadek jądrowy, działalność terrorystyczna, strajki, epidemie lub kwarantanna.
3) Maksymalna odpowiedzialność firmy wobec Klienta za wszelkie straty lub szkody powstałe w związku z zamówieniem Klienta złożonym na stronie internetowej jest ograniczona do całkowitej ceny zamówienia.
4) Odpowiedzialność za wady produktu jest ograniczona do ewentualnego zwrotu ceny zakupu produktu pomniejszonej o otrzymane korzyści.
5) Niektóre funkcje lub usługi dostępne na telefonach sprzedawanych przez firmę mogą wymagać założenia konta użytkownika Apple (w tym skonfigurowania identyfikatora użytkownika Apple ID i hasła). Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane na koncie Klienta i zabezpieczenie informacji o koncie, w tym hasła.
6) Klient nie może nigdy używać identyfikatora Apple ID, hasła lub konta innej osoby bez zgody właściciela konta. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody, które są spowodowane przez niedopełnienie tych obowiązków. Firma nie ponosi odpowiedzialności za identyfikatory Apple ID lub hasła, których Klient nie pamięta.
7)W przypadkach, gdy firma nie może uzyskać dostępu do telefonu w celu naprawy lub dokonania zwrotu kosztów z powodu zapomnianego identyfikatora Apple ID lub hasła, Mobilki Gsm Sp. z o.o. Sp. k. zwróci Klientowi telefon.
XI. Kontakt ze Sprzedawcą
Adres korespondencyjny, do zwrotów, do reklamacji i gwarancji:
MOBILKI GSM Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Przemysłowa 4/474, 
30-701 Kraków, Polska
sklep@mobilki-gsm.pl
tel. +48 609 277 277
XII. Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów
Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.