Regulamin reklamacji i zwrotów

Regulamin reklamacji i zwrotów towarów (wskutek odstąpienia od umowy)

§1 Definicje
§ 2 Konsumenckie odstąpienia od umowy zawieranej na odległość
§ 3 Reklamacje konsumenckie
§ 4 Reklamacje Przedsiębiorców

§1 Definicje

  „Konsument” – konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  Kupujący” – każdy podmiot kupujący w Sklepie tj. Konsument, Przedsiębiorca uprzywilejowany, Przedsiębiorca
  Kupujący uprzywilejowany” – na potrzeby niniejszego Regulaminu Reklamacyjnego Kupującym uprzywilejowanym jest Konsument oraz Przedsiębiorca uprzywilejowany.
  Przedsiębiorca uprzywilejowany” – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W zakresie praw dotyczących niezgodności Towaru z umową przepisy dotyczące Konsumenta będą miały zastosowanie do  Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.
  “Przedsiębiorca” – osoba fizyczna lub prawna, prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie umowa ma dla tej osoby charakter zawodowy, z uwagi na prowadzoną i wykonywaną przez nią działalność gospodarczą.
  Regulamin” –regulamin sklepu on-line dostępny na stronie movemore.pl  [pod linkiem –www.mobilkigsm.pl/policies/terms-of-service
  Reklamacje konsumenckie” – reklamacje dokonywane przez Kupujących uprzywilejowanych
  Sklep” – sklep internetowy movemore.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://mobilkigsm.pl

  Sprzedawca” – MOBILKI GSM  SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą pod adresem ul. Czyżów 47, 32-420 Gdów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
  KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000593519, NIP 6832088072, nr REGON 363317030.
  „Towar” – produkt sprzedawany za pośrednictwem sklepu on-line na stronie mobilkigsm.pl

  § 2 Konsumenckie odstąpienie od umowy zawieranej na odległość - ZWROT

  1. Każdy Kupujący uprzywilejowany (tj. Konsument oraz Przedsiębiorca uprzywilejowany) zgodnie z przepisami UE ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Sklep Mobilkigsm.pl oferuje dodatkowe 16 dni na zwrot co daje w całości 30 dni na zwrot produktów bez podania przyczyny na warunkach podanych w niniejszym regulaminie i liczonych od dnia otrzymania przesyłki przez Kupującego. 
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłając formularz odstąpienia pocztą na adres: Mobilki GSM sp. z o.o. sp.k. Dział Reklamacji, ul. Przemysłowa 4/474, 30-701 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@mobilki-gsm.pl.
  3. W przypadku zwracania towaru metodą InPost Szybkie Zwroty (znajdującej się na stronie https://szybkiezwroty.pl/pl/mobilkigsm) koszt odesłania ponosi Sprzedawca. W każdym innym przypadku koszt ten ponosi Kupujący. 
  4. Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. Odstąpienie od umowy można złożyć na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę lub w formie pisma napisanego odręcznie. 
  5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący uprzywilejowany złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Kupujący uprzywilejowany ma obowiązek odesłać – na swój własny koszt lub sprzedawcy – towar Sprzedawcy, na adres: MOBILKI GSM Sp. z o.o. Sp. k., ; DZIAŁ ZWROTÓW; ul. Przemysłowa 4/474, 30-701 Kraków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  7. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Kupującemu uprzywilejowanemu towaru w sposób najtańszy oferowany przez Sprzedawcę (jeśli Kupujący uprzywilejowany wybrał droższą opcję spośród wielu oferowanych przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci koszty najtańszej opcji).
  8. Zwrot kosztów następuje niezwłocznie po otrzymaniu towaru, co do zasady w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy (chyba, że w tym terminie nie zostanie przekazany Sprzedawcy towar – wówczas Sprzedawca może się wstrzymać z dokonaniem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
  9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  10. W przypadku gdy Kupujący uprzywilejowany zmniejszył wartości towaru poprzez korzystanie z towaru w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru – Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami.

     

    § 3 Reklamacje konsumenckie

     1. W przypadku niezgodności Towaru z umową Kupujący uprzywilejowany (Konsument oraz Przedsiębiorca uprzywilejowany) ma możliwość reklamowania towaru niezgodnego z umową według przedstawionych poniżej zasad.
     2. Reklamację można składać przesyłając treść roszczenia reklamacyjnego na adres e-mail: sklep@mobilki-gsm.pl lub gwarancja@mobilki-gsm.pl lub pocztą na adres: MOBILKI GSM Sp. z o.o. Sp. k., REKLAMACJE; Przemysłowa 4/474; 30-701; Kraków; Polska.
     3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni, od daty otrzymania informacji o reklamacji. Sprzedawca informuje Konsumenta o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji drogą mailową, jeśli jest to niemożliwe ze względu na brak adresu e-mail, wówczas Sprzedawca podejmuje kontakt telefoniczny.
     4. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Kupującemu w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów.
     5. Do skorzystania z uprawnień z reklamacji niezbędne jest okazanie dowodu zakupu Towaru. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego.
     6. Reklamowany towar należy udostępnić Sprzedawcy w celu jego odebrania przez Sprzedawcę lub przesłać – na koszt Sprzedawcy – na adres MOBILKI GSM Sp. z o.o. Sp. k., REKLAMACJE; Przemysłowa 4/474; 30-701; Kraków; Polska.

      A. ROSZCZENIA KONSUMENCIE – WYMIANA LUB NAPRAWA

      1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo w pierwszej kolejności żądać od Sprzedawcy naprawy lub wymiany Towaru na inny spełniający wymagania kupującego.
      2. Sprzedawca ma prawo naprawić Towar nawet jeśli Kupujący uprzywilejowany żąda wymiany w sytuacji gdy doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego uprzywilejowanego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. W takiej samej sytuacji Sprzedawca może wymienić towar, jeśli żądanie obejmuje naprawę Towaru.
      3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył.

      B. ROSZCZENIA KONSUMENCKIE – OBNIŻENIE CENY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

      1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy gdy:
       a. Sprzedawca poinformował o braku możliwości naprawy/wymiany z uwagi na nadmierne koszty lub faktyczną niemożność doprowadzenia Towaru do zgodności z umową (poprzez naprawę bądź wymianę towaru z uwagi na brak możliwości lub nadmierne koszty dla Sprzedawcy);
       b. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową (poprzez naprawę bądź wymianę towaru);
       c. Brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową (poprzez naprawę bądź wymianę towaru);
       d. Brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany towaru;
       e. Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
      2. Jeżeli Kupujący uprzywilejowany złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, Sprzedawca zwraca mu kwoty należne niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. Sprzedawca może odmówić zwrotu kwoty z obniżonej przez Konsumenta ceny towaru, jeżeli obniżona cena nie pozostaje w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową,
      3. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
      4. Po złożeniu przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wskutek uznania reklamacji, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, chyba że Sprzedawca nie przyjmie oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
      5. Jeśli na Towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
      6. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Klienta, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób konsumenckiego odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.

      § 5 Reklamacje Przedsiębiorcy - pozostałe marki

      1. W przypadku wystąpienia wady towaru Przedsiębiorca (nie będący Konsumentem ani Przedsiębiorcą uprzywilejowanym) ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
      2. Do skorzystania z uprawnień z reklamacji niezbędne jest okazanie dowodu zakupu Towaru. Sprzedawca potwierdzi Przedsiębiorcy otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego.
      3. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Klientowi w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów.
      4. W reklamacji Przedsiębiorca jest zobowiązany podać przyczyny jej złożenia, dane dotyczące umowy, przedstawić dowód zakupu oraz podać opis działań, może również załączyć do reklamacji dokumentację fotograficzną potwierdzającą wadę.

      A. ROSZCZENIA PRZEDSIĘBIORCY – WYMIANA LUB NAPRAWA

      1. Przedsiębiorca ma prawo żądać wymiany lub naprawy Towaru, w tym celu ma obowiązek dostarczyć Towar do sprzedawcy, na swój własny koszt, na adres: MOBILKI GSM Sp. z o.o. Sp. k., Przemysłowa 4/474; 30-701; Kraków; Polska. W przypadku gdy reklamacja zostanie uznania, Sprzedawca zwróci koszt dostawy Przedsiębiorcy.
      2. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

      B. ROSZCZENIE PRZEDSIĘBIORCY – OBNIŻENIE CENY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

      1. W przypadku gdy Przedsiębiorca żąda obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, a Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Towar lub wadę usunie – roszczenie Przedsiębiorcy upada, umowa nadal wiąże strony, chyba, że Towar był już wymieniony lub naprawiany.

      Załącznik nr 1 do Regulaminu reklamacji i zwrotów towarów 
      Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Kupujący uprzywilejowany może skorzystać w przypadku konsumenckiego odstąpienia od umowy. Kupujący uprzywilejowany nie musi korzystać z tego dokumentu, może przesłać własną treść odstąpienia. Informacje o odstąpieniu należy przekazać na adres: sklep@mobilki-gsm.pl a Towar zwrócić – na swój własny koszt lub sprzedawcy – na adres: MOBILKI GSM SPÓŁKA Z O.O. SP.K.; REKLAMACJE
      ul. Przemysłowa 4/474; 30-701 Kraków.

      WZÓR FORMULARZA KONSUMENCKIEGO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
      (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni)

      Odbiorca:
      MOBILKI GSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
      ul. Przemysłowa 4/474; 30-701 Kraków

      adres e-mail: sklep@mobilki-gsm.pl

      Nadawca:
      _____
      Adres: _________

      Konsumenckie odstąpienie od umowy zawartej na odległość

      – Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      Numer konta bankowego Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych) na który należy zwrócić należność:
      ………………………………………………………………………………………………

       

      ________
      Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
      (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

      Data _________
      (*) Niepotrzebne skreślić.

      Załącznik: Dowód zakupu