Warunki gwarancji

1. Gwarant udziela Uprawnionemu gwarancji, co do jakości urządzenia (zwanego dalej sprzętem). Gwarancja ta nie narusza ustawowych uprawnień kupującego na terytorium RP. 

2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od daty 
sprzedaży sprzętu, chyba że w aukcji podano inaczej. 

3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne/jakościowe powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie w związku z wadliwym procesem produkcyjnym, które pojawią się w okresie normalnego korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

 4. Gwarancja nie dotyczy:
a) części, które zużywają się z upływem czasu, takich jak baterie lub powłoki ochronne, chyba że uszkodzenia powstały w wyniku wady produkcyjnej,
b) zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych, takich jak: zadrapania, zarysowania, pęknięcia lub rozbicia ekranu oraz elementów portów, obudowy,
c) uszkodzeń mechanicznych spowodowanych kontaktem z cieczą, takich jak: zalania, zachlapania, zawilgocenia, korzystanie z telefonu
narażonego na 
wyładowania atmosferyczne np. opady deszczu,
d) uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku wypadku, nadużycia, nieprawidłowej eksploatacji, kontaktu z ogniem lub innych przyczyn zewnętrznych
e) wad wynikłych wskutek niewłaściwego przechowywania lub konserwacji sprzętu. 

5. Gwarancja wygasa na skutek dokonania przez podmioty nieuprawnione (bez wcześniejszego uzgodnienia z Gwarantem) jakichkolwiek napraw, przeróbek, modyfikacji czy zmian konstrukcyjnych oraz zmian w oprogramowaniu. 

6. Gwarant zastrzega sobie możliwość odmowy naprawy w przypadku gdy rozmiar uszkodzenia mechanicznego części sprzętu niebędącej przedmiotem reklamacji uniemożliwia skuteczną naprawę/wymiany części zgodnie ze sztuką, będącej przedmiotem reklamacji i podlegającej gwarancji. 

7. Gwarant deklaruje bezpłatne usunięcie wady objętej w terminie 30 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego sprzętu wraz z karta gwarancyjną. Serwis zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu naprawy o czas potrzebny na sprowadzenie części. 

8. O sposobie usunięcia wad objętych (naprawa/wymianą) decyduje wyłącznie Gwarant. 

9. Przed oddaniem sprzętu gwarant zaleca utworzenie kopii zapasowej danych oraz zapisanie haseł do kont i usługi wirtualnej chmury. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty związane z jakąkolwiek działalnością użytkownika, utratę danych, utracone zyski lub utracone korzyści. 

10. Serwis nie wydaje telefonów zastępczych. 

Adres do odesłania towaru

Mobilki GSM (Gwarancje)
ul. Przemysłowa 4/474
30-701 Kraków 
sklep@mobilki-gsm.pl